2012/1 sayılı Teşvik Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

2012/1 SAYILI TEBLİĞ'DE ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Yatırım Teşvik Belgesi temini ve kullanımı ile ilgili tüm usul ve esasların düzenlendiği 2012/1 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2020/1)" bugünkü yani 16/10/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bilindiği üzere teşvik uygulamaları açısından bu Tebliğ çok büyük bir öneme sahiptir. Başuru yapılmasından, teşvik belgesinin düzenlenmesine, başvuruda gerekl, evraklardan, çeşitli desteklerin uygulanma biçimine kadar birçok önemli husus düzenlenmektedir. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Karar'ın uygulanma biçimi tamamen bu Tebliğ aracılığıyla düzenlenmekte ve yatırımcılar da bu Tebliğ'e belirtilen tüm hususlara uygun hareket etmek zorundadır.

- 16/10/2020 Tebliğ Değişikliği Neleri Kapsamaktadır ?

2012/1 sayılı Tebliğ'in Ek-2 olarak adlandırılan kısmında "Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler" düzenlenmektedir. 16/10/2020 tarihli Tebliğ Değişikliği (Tebliğ No:2020/1) ile birlikte bu tablo yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tabloya göre;

1- Madencilik ve enerji yatırımlarında,

2- Rafineri yatırımlarında,

3- Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üretimi yatırımlarında,

4- Av malzemeleri, nişan tabancası, av bıçakları ve tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeleri ve benzerlerinin imali yatırımlarında,

5- Ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretimi yatırımlarında,

6- Atıkların bertaraf edilmesine yönelik yatırımlarda,

7- Atıkların geri kazanımına yönelik yatırımlarda,

8- Alkollü içecekler ve tütün mamulleri yatırımlarında,

9- Pancar veya kamış işleyerek şeker üretimi konularında yapılacak komple yeni veya tevsi yatırımlarda,

10- Hastane ve tıp merkezi yatırımlarında,

11- Eğitim yatırımlarında,

12- Turizm yatırımlarında,

13- İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında,

14- Havalimanlarında yapılacak komple yeni yatırımlarda,

15- Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında,

16- Demiryolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında,

17- Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda,

18- Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda,

19- Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından yapılacak yatırımlarda,

20- Kültür yatırımlarında,

21- Lojistik hizmetleri yatırımlarında,

22- Kablo ve uydu yayıncılığı yatırımlarında,

23- Karasal yayıncılık yatırımlarında,

24- İmalat sanayi yatırımlarında,

25- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamına giren depolama tesisi yatırımlarında,

26- Lisanslı depoculuk yatırımlarında,

aranan diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak yazılar düzenlenmektedir. Bu kapsamda yapılacak yatırımlar için teşviklerden yararlanılabilmesi için mutlaka ilgili kurum ve kuruluşlardan çeşitli bilgi ve belgelerin alınması gerekmektedir. Ancak 16/10/2020 tarihli Tebliğ Değişikliği (2020/1 sayılı Tebliğ) neticesinde artık bu belgelerin aranma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Çeşitli koşullarda kurum tarafından talep edilebilecek olmasına karşın, zorunlu olarak ilgili kurumlardan bilgi ve belge talep edilmesi hususu ortadan kaldırılmıştır.

Bu durum tüm belgelerin kesin olarak kaldırıldığı ve bakanlık tarafından kesinlikle istenmeyecek anlamı taşımamaktadır. Dosyanın incelemesini yapan ilgili uzman tarafından talep edilmesi halinde münferit olarak dosya bazında diğer kurum ve kuruluşlardan alınması gereken çeşitli bilgi ve belgeler mutlaka olacaktır. Talep edilmesi halinde mutlaka bu bilgi ve belgelerin temin edilmesi ve kuruma usulüne uygun biçimde sunulması büyük önem arz etmektedir.

-2012/1 sayılı Tebliğ'de Yapılan Diğer Değişiklikler Nelerdir ?

2020/1 sayılı Tebliğ (2012/1 sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) ile birlikte 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde bulunan hüküm değiştirilmiş, 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Kalkınma Ajansları" ibaresinden sonra gelmek üzere " Bakanlık İl Müdürlükleri" ibaresi eklenmiştir ve altıncı fıkrası da yürürlükten kaldırılmıştır.

Benzer şekilde 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Kalkınma Ajansları ile" ibaresinden sonra gelmek üzere " Bakanlık İl Müdürlükleri" ibaresi eklenmiştir.

Buradan anlaşıldığı üzere, Kalkınma Ajansları ile birlikte artık Bakanlık İl Müdürlüklerine de teşivik uygulamaları açısından çeşitli görevleri yerine getirme hususunda yetki verilmiştir. Bu yetki ile birlikte başta ekspertiz yapmak olmak üzere çeşitli teşvik uygulamalarının il müdürlüklerince de yürütülmesine olanak tanınmıştır. Bu durum neticesinde yerel müdürlükler ile daha etkin bir işbirliği sonucunda teşvik uygulamalarının hız ve etkinlik kazanacağı düşünülmektedir.

- Yatırım Teşvik Tebliğ Değişikliğine Nereden Ulaşılabilir

2012/1 sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2020/1 Sayılı Tebliğ) 16/10/2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ aşağıda sunulmaktadır.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(NO: 2020/1)

 

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve EK-2’de belirtilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “içerecek şekilde” ibaresinden sonra gelmek üzere “enerji verimliliği” ibaresi eklenmiştir.

“a) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder. Bu yatırımın en az yüzde on beş oranında enerji tasarrufu sağlaması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Ajanslarını” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık İl Müdürlüklerini,” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Ajansları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık İl Müdürlükleri,” ibaresi eklenmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Kalkınma Ajansları ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık İl Müdürlükleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-2 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

YYatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2020/1)'e ait Resmi Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayın.

Yatırım Teşvik Tebliğinde Yapılan Çok Önemli Değişiklik neticesinde uygulamalarda yaşanabilecek değişiklikler tebliğ yayımı tarihi olan 16/10/2020 tarihinde yüürlüğe girmiş olup, bundan sonra yapılacak başvurular için geçerli olacaktır. Bu nedenle artık yatırımcıların mutlaka ilgili Tebliğin güncel versiyonunu incelemesi ve buna uygun hareket etmesi gerekmektedir.Yine de sorularınız olması halinde Merkez Müşavirlik uzmaları size her zaman yardımcı olacaktır.