Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR

Yatırım Teşvik Belgesi 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğ kapsamında uygulanan devlet yardımları ve teşviklerden yararlanılabilmesi için gerekli belgedir. Bu belgenin farklı yatırımların ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirlenmiş çeşitli türleri mevcuttur. Bazı durumlarda yatırımcının kararına göre belge seçimi yapabilir fakat çoğu durumda yatırımın özelliklerine göre en uygun belgenin alınması ve en yüksek desteklerden yararlanılması daha faydalıdır. Yatırımlar temel olarak asgari sabit yatırım tutarı, yatırımın planlandığı bölge ve üretim konusuna göre sınıflandırılır ve bu kriterlerin çok sayıda kombinasyonuna göre desteklerden yararlanırlar. Yatırımların en yüksek desteklerden yararlanmasını sağlamak ise önemli bir çalışma, bilgi birikimi ve deneyim gerektirir. Fakat bu çalışmanın sonucunda elde edilecek değer çok daha fazla olacaktır.

Bu konu ile ilgili her konu başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir sorusu sorulduğunda verilecek cevap; ülkemiz sınırlarında yapılacak yatırımlara uygulanacak devlet destekleri ve teşviklerden yararlanabilmek için sahip olunması gereken belgedir. Yatırım Teşvik Belgeleri birden fazla çeşit olmakla birlikte her biri için başvuru ve kullanma şartları farklılaştığı gibi, belge kapsamında öngörülen devlet destekleri ile teşvik unsurları da çeşitli olmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi Nedir sorusunun cevabı iyi bilinmeli ve sahip olunan belge bu şekilde kullanılmalıdır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında vergisel avantajlar, nakdi yardımlar ve yatırım yeri tahsisi gibi çok çeşitli destek unsurları bulunmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan tüm destekler projenin yatırım aşaması olan ilk kısmından başlayıp, işletme dönemine ve firmanın kazanç elde etmeye başladığı döneme kadar tüm süreci desteklemeyi planlamaktadır. Bu sayede ülkemizin ekonomik kalkınma hazını arttırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmak ve ülkemide üretilen ürün çeşitliliğini arttırmak amaçlanmaktadır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TÜRLERİ NEDİR

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri Nedir şeklinde sorulacak bir başka soru da bulunmaktadır. Yatırım Teşvik Belgeleri temelde genel ve bölgesel olarak sınıflandırılmakla birlikte tüm belge çeşitlerini sıralamak gerektiğinde şu türler bulunmaktadır; Genel Yatırım Teşvik Belgesi, Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi, Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi, Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi ve Proje Balı Yatırım Teşvik Belgesidir. Her belge çeşidinde farklı destek yoğunlukları ve desten unsurları bulunmaktadır ve her biri için farklı kriterlere göre değerlendirme yapılmaktadır.

 

GENEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR

Genel Yatırım Teşvik Belgesi Nedir ? Bu belge türünde desteklenen sektörlerden herhangi birinde 1. ve 2. bölgelerde yer alan illerde yapılacak yatırımlar için 1 milyon TL ve 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yer alan illerde yapılacak yatırımlar için ise 500 bin TL tutarında asgari sabit yatırım tutarı yapılması gerekmektedir. Bu tutarın üzerinde yapılacak yatırımlar için mevzuatta yer alan diğer hükümler de saklı kalmak koşuluyla Genel Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi mümkündür.

Genel Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Uygulanan Destek Unsurları Nelerdir ? Bu belge kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanmaktadır. Genel Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırım 6. bölgede yer alıyor ise Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden de yararlanabilmektedir.

Genel Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Uygulanan Destek Unsurları Üst Sınırı Nelerdir ? Bunlardan KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurları %100 oranında uygulanmaktadır.

 

BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR

Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi Nedir ? Bu belge kapsamında desteklenen sektörlerden herhangi biride yapılacak yatırımlarda, yatırım konusuna göre belirlenmiş asgari sabit yatırım tutarı miktarında veya daha fazla br tutarda sabit yatırım tutarına sahip olan yatırımlar, mevzuat hükümlerinde belirtilen ve yatırım konusuna göre farklılaştırılmış çeşitli özel şartların da yerine getirilmesi koşuluyla ve mezuatta yer alan diğer hükümler de saklı kalmak koşuluyla düzenlenebilir.

Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Uygulanan Destek Unsurları Nelerdir ? Bu kapsamda düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinde; Genel Yatırım Teşvik Belgelerinde olduğu gibi KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti olduğu gibi, bunlara ek olarak Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz ya da Kar Payı Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi destek unsurları bulunmaktadır.

Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Uygulanan Destek Unsurları Üst Sınırı Nelerdir ? Bu desteklerden KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti için indirim oranı %100 olmakla birlikte, diğer destekler yatırımın yapıldığı bölgeye göre farklı üst sınırlar ve destek yoğunlukları uygulanmaktadır. Örneğin; 6. bölgede yer alan bir yatırım için vergi indirim oranı daha yüksek uygulanırken, 3. bölgede yer alan bir yatırım için vergi indirimi ve hatta yatırıma katkı oranı daha düşük seviyelerde uygulanmaktadır.

 

ÖNCELİKLİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR

Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi Nedir ? Bu belgenin alınabilmesi için yatırım konusunun mevzuatta yer alan konulardan biri olması gerekmekte ve ayrıca asgari sabit yatırım tutarı gibi diğer mevzuat hükümlerinin de yerine getiriliyor olması gerekmektedir. Bu belge türünde uygulanan destekler Bölgesel Yatırım Teşvik Belgeleri için uygulanan destek unsurları ile aynı olmakta ve yatırım hangi ilde yapılıyor olduğuna bakılmaksızın 5. bölgede yer alan bir ilde yapılıyor gibi değerlendirilmektedir. Bu sayede öncelikli yatırım konuları arasında yer alan sektörlerde yapılacak yatırımlar daha yüksek yoğunluk ile desteklenmekte, ülkemizin ihtiyacı olan çeşitli ürünlerin üretimi ciddi teşvikler ve destek mekanizmaları ile teşvik edilmektedir.

Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Uygulanan Destek Unsurları Nelerdir ? Bu belge kapsamında uygulanan destek unsurlarına gelinecek olursa, Bölgesel Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında uygulanan destek unsurları bu belge kapsamında uygulanmaktadır. Bunlar; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve bunlara ek olarak Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz ya da Kar Payı Desteği ile Yatırım Yeri Tahsisi destek unsurlarıdır.

Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Uygulanan Destek Unsurları Üst Sınırı Nelerdir ? Diğer Yatırım Teşvik Belgesi türlerinde olduğu gibi bu belge kapsamında uygulanan destek unsurlarının da üst sınırları ve yoğunlukları bulunmaktadır. Bu belge kapsamında uygulanan desteklerden Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi ve bu destek ile bağlantılı olarak Yatırıma Katkı Oranı ile Faiz Desteği teşviklerinin üst sınırları ve uygulanan oranları, yatırımın hangi ilde yapılıyor olduğuna bakılmaksızın; 5. bölgede yer alan illerde yapılan yatırımlara uygulanan oranlar ve yoğunluklar ile aynıdır oranlarda ve tutarlardadır.

 

STRATEJİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR

Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi Nedir ? Bu belge türü ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin ülkemizde üretilmesiyle birlikte ithalat nedeniyle oluşan döviz kaybının önüne geçilmesi, söz konusu dövizin ülkemizde kalması amaçlanarak oluşturulmuştur. Bu belgenin alınabilmesi için de benzer şekilde yatırım konusunun mevzuatta yer alan konulardan biri olması gerekmekte ve ayrıca asgari sabit yatırım tutarı gibi diğer mevzuat hükümlerinin de yerine getiriliyor olması gerekmektedir. Bu belge türünde uygulanan destekler Bölgesel Yatırım Teşvik Belgeleri için uygulanan destek unsurları ile aynı olmakta ve yatırım hangi ilde yapılıyor olduğuna bakılmaksızın uygulanabilmektedir. Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında belirtilen desteklere ilave KDV iadesi destek unsuru da bulunmaktadır.

Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Uygulanan Destek Unsurları Nelerdir ? Bu belge kapsamında uygulanan destek unsurlarına gelinecek olursa, Bölgesel Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında uygulanan destek unsurları bu belge kapsamında uygulanmaktadır. Bunlar; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve bunlara ek olarak Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz ya da Kar Payı Desteği ile Yatırım Yeri Tahsisi destek unsurlarıdır. Daha önce de belirtildiği üzere bu desteklere ilave KDV İadesi destek unsuru bulunmakta olup, KDV İadesi teşviği ancak 500 milyon TL üzerindeki yatırımlarda bina inşaat harcamalarına uygulanan KDV tutarı için geçerlidir.

Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Uygulanan Destek Unsurları Üst Sınırı Nelerdir ? Diğer Yatırım Teşvik Belgesi türlerinde olduğu gibi bu belge kapsamında uygulanan destek unsurlarının da üst sınırları ve yoğunlukları da bulunmaktadır. Stratejik Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında uygulanan Vergi İndirimi %90 ve Yatırıma Katkı Oranı %50 oranındadır. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl ile sınırlıdır. Faiz Desteği 50 Milyon TL ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca önceki paragraflarda olduğu gibi KDV İadesi de uygulanabilmektedir.

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi Nedir ? Bu belge türü sermaye yoğun ve büyük ölçekli yatırım gerektiren türde üretim dallarında gerçekleştirilmesi planlanan yatırımların özel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu belgenin alınabilmesi için de benzer şekilde yatırım konusunun mevzuatta yer alan konulardan biri olması gerekmekte ve ayrıca asgari sabit yatırım tutarı gibi diğer mevzuat hükümlerinin de yerine getiriliyor olması gerekmektedir. Bu belge türünde uygulanan destekler Bölgesel Yatırım Teşvik Belgeleri için uygulanan destek unsurları ile benzer olmakla birlikte oranlar ve yoğunluklarıyla farklılaşmaktadır.

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Uygulanan Destek Unsurları Nelerdir ? Bu belge kapsamında uygulanan destek unsurlarına gelinecek olursa, Bölgesel Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında uygulanan destek unsurları bu belge kapsamında uygulanmaktadır. Bunlar; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve bunlara ek olarak Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz ya da Kar Payı Desteği ile Yatırım Yeri Tahsisi destek unsurlarıdır. Daha önce de belirtildiği gibi destek unsurları benzer olsa da belgenin başvuru ve değerlendirme biçimi farklı olduğu gibi, belge kapsamında uygulanan destek unsurları ve teşviklerin oranları ve yoğunlukları Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesinde uygulanana göre farklı oranlarda ve sürelerde uygulanmaktadır.

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Uygulanan Destek Unsurları Üst Sınırı Nelerdir ? Diğer Yatırım Teşvik Belgesi türlerinde olduğu gibi bu belge kapsamında uygulanan destek unsurlarının da üst sınırları ve yoğunlukları da bulunmaktadır. Büyük Ölçekli Yatırımlara uygulanan teşvikler için yine bölgelere göre farklı oranlarda ve üst sınırlarda uygulama yapılmakta olup, vergi indirimi %25 ile %65 arasında değişmekte, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 yıl ile 12 yıl arasında değişmektedir.

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi Nedir ? Önemli bir güncel gelişme; 2020 yılı içerisinde bu kapsamda belge düzenlenmemektedir.

 

MERKEZ MÜŞAVİRLİK - YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR

Merkez Müşavirlik: Yatırım Teşvik Belgesi ve diğer tüm teşvik uygulamaları konusunda deneyimli bir danışmanlık şirketidir. Yatırım Teşvik Belgesi Nedir, nasıl alınır, kimler alabilir gibi sorularınız ile birlikte teşvik uygulamaları ile ilgili diğer tüm sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin tüm illerinde yapılması planlanan yatırımlarda, yatırımın hangi aşamasında olursanız olun bize danışabilisiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir ? sorusuna yanıt olması amacıyla Merkez Müşavirlik tarafından güncel mevzuat hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Daha detaylı bilgi için lütfen bize danışın.

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR, NASIL ALINIR ve NASIL KULLANILIR ? TÜM SORULARINIZ İÇİN BİZE DANIŞABİLİRSİNİZ.

MERKEZ MÜŞAVİRLİK