Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ AVANTAJLARI

Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları çok merak edilen konulardan biridir. Yatırımların ilk aşaması olan fizibilite ya da projelendirme aşamasında aslında bu avantajlar da hesaba katılırsa daha gerçekçi kararlar verilmesi mümkündür. Ancak bunların iyi analiz edilmesi ve doğru bir öngörüye dayalı olması gerekir. Bu da ancak deneyim ve bilgi ile olabilmektedir. Aksi durumda yanlış bir hesaplama ile çok yanlış bir yatırım kararı verilmesi de mümkün olabilmektedir. Bu da sınırlı olan kaynakların boşa harcanması anlamına gelmektedir. Firmalar ya da şahıslar sınırlı kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek isterler. Devlet ise tasarrufların yatırıma dönüşmesi için çok çeşitli teşvikler ve devlet destekleri uygulamaktadır. Bunlar neticesinde yatırımlar ve dolayısıyla Yatırım Teşvik Belgesi çok büyük avantajları da beraberinde getirmektedir. Fakat bunlarla birlikte çeşitli dezavantajlar da olabilmektedir. Hatalı yapılan tüm işlemler kardan çok zarar getirecektir. Bu nedenle tam da bu noktada konuya tam hakimiyet, bilginin güncelliği ve deneyim büyük önem arz etmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ AVANTAJLARI

Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları bilinmesi gereken ve çok sorulan bir konudur. Yatırımcılar bu belgeye sahip olduklarında ne gibi avantajlara sahip olacaklarını bilerek projeleri bu avantajları da dikkate alarak yapmalıdır. Yatırım Teşvik Belgesi çok önemli bir çok avantaj sağlar. Yatırımların karlılık oranını yükseltir, geri dönüş süresini kısaltır ve bu sayede maliyet avantajı sağlar. Sağladığı maliyet avantajı ile birlikte rekabet avantajı da sunar ve böylelikle özellikle yeni yatırımcıların veya yeni bir ürün üretmek isteyenlerin pazarda tutunma şansını da dolaylı olarak artırır. Aslında yatırımcılar tarafından kısmen bilinse de bunların bir bütün olarak karşılaştırmalı incelenmesi ve tam olarak bilinmesi çok büyük önem taşır. Bu nedenle; Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları bu sayfada detaylı bir biçimde tüm yönleriyle anlatılacaktır. Bunlardan tam olarak yararlanabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ HANGİ AVANTAJLARI SAĞLAMAKTADIR ?

Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları ile ilgili bilinmesi gereken en önemli konu vergisel avantajlar ve muafiyetler sağlamasıdır. Bu kapsamda birçok vergisel muafiyetten yararlanarak yatırım yapılmasına imkan bulunmaktadır.

1- Devletin sağladığı avantajların en başında yatırım yeri tahsisi gelmektedir. Buna göre Yatırım Teşvik Belgesi sahibi olan bir firma Hazineye ait olan araziler üzerinde yatırım yeri tahsisi imkanına sahip olabilecektir. Tahsis edilecek bu yatırım yeri çok uygun koşullara sahiptir. Bu sayede uygun yatırım yerine sahip olmamasına rağmen bir yatırım projesi bulunan kişiler devletin sağlayacağı bir arazileri kullanarak projelerini gerçekleştirme imkanına sahip olacaktır.

2- Makine ve Teçhizat temin edilirken Katma Değer Vergisi ile Gümrük Vergisi ödenmeksizin alım imkanı bulunmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki avantajlardan biri

 

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ AVANTAJLARI NEDİR

Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları aslında temel teşvik mekanizmalarına dayanmaktadır. Teşvik mekanizmaları önceden nakdi destekleri içermekteydi ancak günümüzde bunlar kaldırılmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teşvik sistemi vergisel avantajlar sunmak üzerine kuruludur. Aslında nakdi yardım yapılmasından çok da farklı değildir. Tek farkı şirketlerin ya da kişilerin elde bulundurdukları tasarrufları yatırıma döndürmelerini amaçlamasıdır. Tasarrufları yatırıma döndürme kararı veren kişi ya da şirketler için hem yatırım aşamasında hem de işletme aşamasında hatta pazarlama aşamasında uluslararası rekabet gücünü arttıracak çok sayıda teşvik ve destek unsuru bulunmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki Avantajlar şu şekildedir;

1- Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası: Makine ve Teçhizat temini sırasında yararlanılan bu destek ile birlikte yatırım mallarının Katma Değer Vergisi ödemeden temin edilmesi mümkündür. %18 oranında KDV dikkate alındığında toplam makine ve teçhizat bedeli üzerinden %18 oranında bir avantaj sağlamaktadır.

2- Gümrük Vergisi (GV) Muafiyeti: Yerli sanayinin korunması için pek çok ürün yüksek gümrük vergileriyle korunmaktadır. Onaylanan İthal Makine ve teçhizat listesinde yer alan makine ve ekipmanlar için hem gümrük vergisi ödenmeksizin ithalat yapılması hem de KDV istisnasından yararlanılması mümkündür. İthal edilecek makineye ve hangi ülkeden ithal edileceğine göre değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanmaktadır.Ortalama %10 gümrük vergisi uygulandığı kabul edilirse yatırım kapsamında onaylanan makine teçhizat listesinde yer alan ithal makine tutarının %10'u kadar avantaj sağlamaktadır.

3- Vergi İndirimi: Kurumlar Vergisi ya da Gelir Vergisinin %90'a varan oranlarda indirimli ödenmesi ve toplam sabit yatırım tutarının %55'ine varan oranlarda vergi indiriminden yararlanılması mümkün olacaktır. Vergi indirimi ve yatırıma katkı oran, yatırımın yapıldığı bölgeye göre değişiklik gösterir bu nedenle tam hesaplanabilmesi için yatırım konusu, yatırım tutarı ve yatırımın yapılacağı yer bilinmelidir. Ancak, ödenecek verginin %90'a varan kısmının düşülerek, toplam yatırımın %55'e varan bir kısmının düşülebileceği bilinmelidir.

4- İstihdam Destekleri: Bu destekler Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği (İşçi Payı) ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden oluşmaktadır. Yine yatırımın yapıldığı bölgeye göre değişiklik gösteriyor olmakla birlikte 12 yıla kadar değişen süreler için yatırım kapsamında çalışan personelin maaşlarının asgari ücrete tekabül edel kısmı için sigorta primlerine destek uygulanması mümkündür. Bu destek özellikle istihdam yoğun sektörler için düşünüldüğünde çok yüksek bir avantaj sağlamaktadır.

5- Faiz/Kar Payı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılacak bir yatırım kredisinin yine benzer biçimde yatırımın yapıldığı bölgeye göre değişiklik gösteren oranlarda ve 7 puana varan oranlarda desteklenmesi mümkündür. Özkaynakları yeterli olmayan yatırımcılar için finansman yükünü hafifletmeyi amaçlayan bu destek aslında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan nakdi tek yardımdır. Bu sayede finansman maliyeti açısından önemli bir avantaj elde edilmesi mümkündür.

6- Yatırım Yeri Tahsisi: Milli Emlak Genel Müdürlüğünce tahsisi yapılacak olan ve duyurulan Hazine Arazileri üzerinde yatırım yapmak isteyen kişi ya da şirketler için tahsisat yapılması için çok büyük önem taşıyan Yatırım Teşvik Belgesi ile birlikte özellikle entegre hayvancılık yatırımları gibi çok geniş arazi ihtiyacı olan yatırımlar için çok düşük maliyetlerle yatırıma uygun arazilerin tahsisi mümkündür. Günümüzde arsa maliyetlerinin hızla yükseldiği düşünüldüğünde bu desteğin yatırımcılara çok büyük bir avantaj sağladığı anlaşılmaktadır.

7- KDV İadesi: Bina ve inşaat harcamalarına Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası uygulanmamaktadır. Ancak bunun yerine istisnai olarak bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri de aynı stratejik yatırımlarda olduğu gibi KDV İadesinden yararlanmaktadır. Tüm yatırımlar için bina ve inşaat maliyetleri ve tadilat maliyetlerinin yüksekliği düşünüldüğünde Katma Değer Vergisinin iade edilmesi oldukça ciddi bir avantaj sağlayacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan destek unsurları hakkında detaylı bilgi almak için aşağıda linki verilen sayfamızı da inceleyebilirsiniz.

>>> YTB Destek Unsurları

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ AVANTAJLARININ TÜRÜ

Yatırım Teşvik Belgesi Avantajlarını iki biçimde sınırlandırmak mümkündür. Bunlardan ilki kullanım zamanına göre diğeri ise kullanım biçimine göredir. Bunların her birine sırayla bakılırsa;

A- Kullanım Zamanına Göre Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları:

1- Yatırım Öncesi: Yatırıma başlamadan önce Yatırım Yeri Tahsisi ile birlikte projelendirme ve fizibilite çalışmalarına başlanabilecektir.

2- Yatırım Aşamasında: Henüz yatırımın ilk aşamasında finansman sağlarken Faiz desteği ya da Kar Payı Desteği kullanımı mümkündür. Makine ve teçhizatın alımı sırasında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetleri uygulanır. Bununla birlikte Vergi İndirimi de yatırım döneminde kullanılabilmektedir.

3- İşletme Aşamasında: Yatırım tamamlanıp işletme aşamasında geçildiğinde istihdam destekleri ile birlikte varsa Vergi İndiriminden kalan haklar kullanılmaya devam etmektedir.

B- Kullanım Biçimine Göre Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları:

1- Arazi Arsa Temini: Yatırım Yeri Tahsisi destek unsuru çok uygun maliyetler ile yatırım arsası temin edilmesine olanak vermektedir.

2- Finansman: Faiz Desteği ya da Kar Payı Desteği özkaynakların yeterli düzeyde olmadığı yatırımların finansman maliyetini en aza indirmektedir.

3- Makine ve Teçhizat: Yatırım mallarının daha uygun koşullarda temin edilebilmesini amacıyla KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanmaktadır.

4- Vergi ve Prim: Vergi İndirimi sayesinde firma işletme döneminde kar elde etmeye başladığında indirimli kurumlar vergisi ödenmesi imkanına sahip olmaktadır. Bu sayede firmanın elindeki sermaye birikimi hızlanır ve bu tasarufların da yeni teşviklerden yararlanarak yeniden yatırıma dönüşmesi mümkün olmaktadır.

5- İstihdam: Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteği ile birlikte istihdam maliyetinin 12 yıla kadar minimize edilme imkanı bulunmaktadır.

Buradan da görüldüğü üzere ; Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları her açıdan ve yatırımın tüm aşamalarında ihtiyaçlara cevap verecek biçimde düzenlenmiştir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ AVANTAJLARININ HESAPLANMASI

Yatırım Teşvik Belgesi Avantajlarının daha net bir biçimde anlaşılabilmesi için nasıl hesaplandığına da değinmek gerekmektedir. Örneğin, 6 bölgede Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak ve tamamı yatırım kredisi ile finanse edilecek, 25 kişinin istihdam edileceği (SGK Primleri toplamı 1.133-TL @ Ağustos 2020), bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenecek aşağıdaki tutarlara sahip bir yatırım için;

Makine Teçhizat Tutarı: 500.000-TL

Bina İnşaat Tutarı: 500.000-TL

Toplam Yatırım Tutarı: 1 Milyon TL olan bir yatırım için;

1- KDV İstisnası: 500.000-TL %18'i = 90.000-TL

2- Gümrük Vergisi: 500.000-TL %10'u = 50.000-TL

3- Vergi İndirimi = 1 Milyon TL %55'i = 550.000-TL

4- Faiz Desteği = 1 Milyon TL %7'si = 70.000-TL

5- İstihdam Destekleri = 25 kişi x 1.133-TL/Ay-Kişi x 12 Ay x 12 Yıl = 4.078.800-TL

Toplam Yatırım = 1 Milyon TL

Toplam Destek = 4.838.800 TL

Buradan net bi şekilde görüldüğü üzere Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları yatırımın yapıldığı bölgeye göre değişiklik göstermekle birlikte çok ciddi seviyelerde avantaj sağlanmaktadır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN DEZAVANTAJLARI

Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları detaylı bir biçimde anlatılmış olmakla birlikte bu yazı akıllara farklı bir soru da getirmektedir. Bu soru da aslında Yatırım Teşvik Belgesinin herhangi bir dezavantajı olup olmadığıdır. Bu belge; gerek teşvik mevzuatına gerekse diğer tamamlayıcı mevzuatlara uygun hareket edilmesi gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle yatırım süresi boyunca konu ile ilgili bilgisi tam olan kişilere danışarak ona göre hareket edilmesi tavsiye edilmektedir. Yalnızca belgenin alınması ve desteklerden yararlanmaktan ibaret olmayan yatırım süreci bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu şekilde hareket edilmez ve mevzuata aykırı yapılacak fiiller yararlanılan avantajlardan daha fazla zarar getirecektir. Bu nedenle yatırım süresi boyunca Merkez Müşavirlik tüm süreci sizin için kontrol eder ve olası aksaklıkların ilk günden önüne geçer. Tüm yatırım korumamız altında büyür ve gelişir.

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VE DEVLET DESTEKLERİNDE GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.

MERKEZ MÜŞAVİRLİK