Yatırım Teşvik Belgesi 2021

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 2021

Yatırım Teşvik Belgesi 2021 yılında birçok değişikliğin görüldüğü bir yıldır. Yatırım Teşvik Bölgelerinde oldukça köklü bir değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda, il bazındaki düzenleme tamamen farklı bi hal amış ve ilçe bazında yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre aynı ile bağlı ilçeler arasında bölge farklı ve destek oranları farklı olacaktır. 01/01/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan bu uygulama neticesinde yatırımların ilçe bazında dahi planlanması gerekmektedir. Aynı il içerisinde bir alt bölge desteklerinden yararlanabilecek olan ilçeler arasında bulunan bir ilçede eğer Organize Sanayi Bölgesi de varsa bu durumda söz konusu yatırım 2 alt bölge desteklerinden yararlanabilecektir. Bu durum neticesinde aynı ile bağlı iki ilçe arasında 2 bölge oranında destek yoğunluğu farklı da bulunması olasıdır. 2021 yılında Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları nasıl yapılır, nasıl kullanılır, kimler alabilir, uygulamalarda hangi değişikler yapılmıştır, yeni bölgeler nasıl düzenlenmiştir gibi konularda bilgiler bulunmaktadır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU 2021

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuruları 2021 yılında da E-TUYS adı verilen sistem kullanılarak yapılmaktadır. E-TUYS, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi olarak adlandırılan web tabanlı portal sistemidir. 2021 yılı içerisinde yapılacak tüm Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları bu sistem kullanılarak yapılmaktadır. Önceden fiziksel olarak düzenlenmiş belge sahibi olan yatırımcılar, yatırım süresi devam eden belgelerini aynı şekilde kullanmaya devam edebileceklerdir. Ancak 2021 yılı içerisinde Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu yapmak isteyen tüm yatırımcıların E-TUYS sistemini kullanmaları gerekmektedir. Başvuru yapılabilmesi için öncelikle E-TUYS Yetkilendirme işlemi yapılması gerekir. Yetkilendirme yapıldıktan sonra nitelikli elektronik sertifika (elektronik imza) kullanılarak başvuru tamamen elektronik ortamda hızla ve güvenle yapılabilmektedir.

E-TUYS Yetkilendirmeleri 2021 yılında önceden yapılandan daha farklı yapılmaktadır. Önceden hazırlanan evraklar fiziksel olarak Bakanlığa iletilmekteydi. Ancak 2020 yılının sonlarına doğru yayımlanan bir Tebliğ Değişikliği neticesinde tüm evrakların KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) kullanılarak iletilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 2021 yılında Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu yapılabilmesi için gerekli olan E-TUYS Yetkilendirme işlemleri KEP sistemi aracılığıyla yürütülmektedir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ AVANTAJLARI 2021

Yatırım Teşvik Belgesi 2021 yılında çeşitli değişiklik ve güncellemelerin uygulandığı bir yıl olmakla birlikte avantajlar yaklaşık olarak aynıdır. Bunlar finansman avantajları, yatırım yeri avantajları, istihdam avantajları ve vergisel avantajlardır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temel olarak nakdi bir yardım bulunmamakla birlikte nakdi yardım il eşdeğer dolaylı yardımlar bulunmaktadır. Doğru kullanılan bir Yatırım Teşvik Belgesi neticesinde nakdi yardımlara eşdeğer ölçüde avantaj sağlanması mümkündür.

Yatırım Teşvik Belgesi avantajlarından birinci ve baı yatırım türleri için en önemlisi Yatırım Yeri Tahsisi destek unsurudur. Turizm ya da Tarım ve Hayvancılık gibi büyük yatırım yeri ihtiyacı bulunan yatırım için destek mekanizmasının türüne göre bedelsiz yatırım yeri tahsisi veya çok düşük yıllık maliyetler ile yatırım yeri tahsisi yapılması mümkündür. 2021 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar için de bu avantaj geçerliliğini aynen korumaktadır.

Yatırım döneminde makine teçhizatın yoğun olarak alımı yapıldığı aşamada KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti sayesinde toplam sabit yatırım tutarı (Capex) %20-35 oranında düşüş göstermektedir. Bunun yanı sıra finansman ihtiyacı olan firmalar için faiz destekli yatırım kredileri ilave bir avantaj sağlamaktadır. Yatırım Teşvik Belgesinin alındığı bölgeye bağlı olarak 2021 yılında da 7 puana kadar faiz desteği uygulanması mümkündür.

Yatırımın tamamlandığı ve işletme döneminde şirketin gelir elde ettiği dönemde kurumlar vergisi ya da gelir vergisi indirimi uygulanmaktadır. 2021 Yatırım Teşvik Belgesi bölgesine bağlı olarak toplam yatırım tutarının %55'ine kadar ve %90 oranında vergi indirimi uygulanması mümkündür.

Yatırım Tamamlama Vizesinin yapılmasının ardından uygulanan istihdam destekleri neticesinde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği (Yalnızca 6. Bölgede) ve Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Yalnızca 6. Bölgede) uygulanmaktadır. Bu destekler yine yatırım bölgesine bağlı olmak kaydıyla 2 - 12 yıl arasında uygulanmaktadır.

2020 - 2021 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcamalarında KDV İadesinin uygulandığı yıllardır. Bu Karar yeniden uzatılması halinde önümüzdeki dönemlerde de uygulanabilecektir. Ancak şu an için 2021 yılı son gününde bina inşaat harcamaları KDV İadesi uygulaması son bulacaktır. Bu nedenle yatırım planları bu husus göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGE SİSTEMİ 2021

Yatırım Teşvik Belgesi 2021 Sistemi içerisinde Genel, Bölgesel, Öncelikli, Stratejik ve Proje Bazlı Yatırım Teşvik sistemleri uygulanmakta olup, 2021 yılında Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Mekanizması uygulanmayacaktır. Bu kapsamda teşvik mekanizmaları dahilinde yatırımın bölgesi, il ve ilçesi, konusu, teknoloji yoğunluk düzeyi, ar-ge ve inovasyon projeleri neticesinde oluşturulmuş yatırım programları olması, entegrasyon koşulları gibi çok sayıda parametre ışığında yapılan bir değerlendirme neticesinde yatırımın yararlanabileceği destek yoğunluğu belirlenmektedir. 2021 Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden kriterler aşağıda yer almaktadır.

  1. Yatırım Tutarı: Asgari sabit yatırım tutarı olarak adlandırılan bu bileşen bina-inşaat harcamaları, makine ve teçhizat tutarları, yardımcı tesisler, projelendirme, mühendislik, gümrükleme ve sigortalama, ithalat masrafları gibi diğer harcama kalemlerinin toplamından oluşmaktadır.
  2. Yatırım Konusu: Üretilecek ürünün ana başlık ve US-97 sınıflandırma sistemi dahilinde en detaylı açıklaması önemlidir. Yatırım teşvik sistemi bölge - ürün bazlı bir sınıflandırma sitemidir. Bu nedenle yatırımın konusu çok önemlidir.
  3. Yatırım Yeri: Yatırım Teşvik Belgesi 2021 yılında da bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla ve tasarrufların yatırıma dengeli bir biçimde dönüşmesi amacıyla düzenlenmektedir. Bu nedenle öncede il bazlı yapılmış olan bölge sınıflandırması ilçe bazında da detaylandırılmıştır. Bunun neticesinde aynı ile bağlı iki ilçe farklı destek mekanizmaları ve destek yoğunlukları ile teşvik edilmektedir.
  4. Teknoloji Yoğunluğu: OECD orta - yüksek teknoloji sınıflandırması altında yer alan belirli yatırım konuları, diğer şartları da sağlamak kaydıyla özel bir destek sınıfı ile teşvik edilmektedir. Bu kapsamda düzenlenecek Yatırım Teşvik Belgeleri 2021 yılında da 1, 2, 3 ve 4. bölgelerde yapılmaları halinde, bulunduğu ilden bağımsız olarak 4. bölge desteklerinden yararlanmaya devam etmektedir.
  5. Ar-ge ve İnovasyon: Farklı kurumlar tarafından desteklenmiş olsun ya da olmasın, ar-ge ve inovasyon projeleri neticesinde oluşturulmuş yatırım projeleri öncelikli yatırım teşvik sistemi kapsamında desteklenmektedir.
  6. Üretim Aşamaları: Özellikle belirli yatırım konuları için 2021 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında belirli bir aşamadan başlayan üretimler veya belirli bir aşamaya kadar mamul işlenen üretimler daha yüksek desteklenmektedir. Örneğin, kağıt yatırımlarının kağıt hamuru üretimi ile başlaması halinde daha yüksek destek sınıfından yararlanabilmesi mümkündür.
  7. Entegrasyon: Bazı yatırım konuları için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenebilmesi için mutlaka entegrasyon koşullarının sağlanması gerekmektedir. Bunun en önemli örneği entegre hayvancılık yatırımlarıdır. Entegre hayvancılık Yatırım Teşvik Belgesinden 2021 yılında yararlanılabilmesi için entegrasyonun sağlanması şarttır.

Bu kapsamda incelenen yatırım projeleri gerekli koşulları sağlaması halinde uygun sistem altında yer alan destek unsurlarından yararlanabilmektedir. Yatırım planı yapılırken bu unsurlar göz önüne alınarak projede yapılacak küçük değişiklikler neticesinde yatırım karlılık düzeyinin çok yüksek seviyede değişiklik göstermesi mümkündür.

2021 Yatırım Teşvik Belgesi Sistemi aşağıda yer alan görselde şematize edilmiştir.

Yatırım Teşvik Belge Sistemi 2021

E-TUYS YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 2021

Yatırım Teşvik Belgesi 2021 yılında da E-TUYS adı verilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi üzerinden başvurulmakta ve kullanılmaktadır. Bu sistem üzerinden yapılan yetkilendirme ve firma bilgileri girişinin ardından başvuru ekranı açılmaktadır. Daha sonra bu ekranlar yardımıyla proje dosyası oluşturulur ve başvuru onaya sunulur. Onaylanan belgenin tüm işlemleri yine E-TUYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. E-TUYS Yatırım Teşvik Belgesi 2021 yılında daha yoğun bir biçimde kullanılması beklenen bir sistemdir.

 

YATIRIM TEŞVİK BÖLGELERİ 2021

Yatırım Teşvik Belgesi 2021 yılında da esas teşkil edecek bölgeler 6 tanedir. Bunlardan 1. bölge Ankara, İstanbul ve İzmir gibi sosyo ekonomik göstergeler açısından en gelişmiş olan şehirlerden oluşmaktadır. Öte yandan, 6. bölge ise sosyo ekonomik olarak en az gelişmiş bölgedir ve bu nedenle daha fazla desteklenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi (2021) kapsamında uygulanan destekler 1. bölgede en az olmakla birlikte 6. bölgede en yüksek orandadır. Bu kapsamda yeniden düzenlenen güncel Yatırım Teşvik Belgesi Bölgeler Haritası aşağıdaki gibidir.

Yatırım Teşvik Bölgeleri 2021

 

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 2021 TÜM UYGULAMALAR İÇİN ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.

MERKEZ MÜŞAVİRLİK