Yatırım Teşvik Belgesi Türleri

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TÜRLERİ

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri bölgesel ve genel olarak temel iki başlık altında toplanabilecek olmasına rağmen bölgesel belgelerin alt çeşitleri de bulunmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi Türleri temelinde yararlanılan destek unsurlarına göre sınıflandırılmaktadır. Yatırım projesinin çeşitli karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Bunlar yatırım yeri seçimi, projenin toplam tutarı, üretime konu ürünler gibi unsurlardan oluşmaktadır. Bunlardan bazılarının bir miktar esnekliği bulunmaktadır. Hedeflenen desteklere göre bu unsurlarda bazı değişiklikler yapılabilir. Bu sayede çok daha yüksek oranlarda desteklerden yararlanılması mümkün olmaktadır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TÜRLERİ NELERDİR

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri de genel anlamda ülkemizde uygulanan yatırım teşvik sistemi gibi bölgesel gelişmişlik düzeyini en aza indirmek, ülkemizde bulunan tasarrufları yatırıma dönüştürmek amacıyla kurgulanmıştır. Buna göre birden çok sistem, birden çok mekanizma ve bunlara göre çeşitlendirilmiş birden çok belge türü bulunmaktadır. Bir ülkenin ekonomik açıdan gelişmesi çeşitli ve güçlü bir sanayiye bağlıdır. Ülkenin kendine yeten ve çok çeşitli ürünlerin üretiminde etkin bir sanayi yapısına sahip olması, ülkenin ihracatının da önünü açar. Yüksek ihracat kapasitesi ise kalkınmada büyük rol oynar. Bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayinin teşvik edilebilmesi amacıyla çok sayıda devlet yardımı uygulanmaktadır. Buna göre belirlenen Yatırım Teşvik Belgesi Türleri aşağıdaki gibidir. Bunlardan her birinin adına tıklayarak ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

1- Genel Yatırım Teşvik Belgesi

2- Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi

3- Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi

4- Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi

5- Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi

6- Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TÜRLERİ NASIL BELİRLENİR

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri; yatırımın sektörüne, büyüklüğüne, teknoloji yoğun bir sektör olmasına, inovasyon, araştırma ve geliştirme kapasitesine göre belirlenmiştir. Yeterince katma değeri olmayan basit bir üretim yöntemine sahip olan sektörler genellikle düşük oranlarda desteklenmektedir. Bununla birlikte; ilaç ve medikal cihazlar, savunma sanayi yatırımları gibi ar-ge yoğun, karmaşık üretim aşamalarına sahip olan yatırımlar daha fazla desteklenmektedir. Bunların yanında ülkemizde yeterli üretimi bulunmayan fakat belirli bir miktar ithalatı bulunan sektörler daha özel bir yöntem ile desteklenmektedir. Bu yatırımlar ithalat bağımlılığını azaltabilecek nitelikte olduğundan stratejik olarak da adlandırılmaktadır. Bunların çok ötesinde konumlandırılan proje bazında belirlenen yoğunluklarda desteklere sahip olan bir başka yöntemin amacı çok büyük yatırımların desteklenmesi ve ülkemizin büyük yatırımcılar için daha cazip hale gelmesini sağlamaktır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGE TÜRÜ NASIL SEÇİLİR

Yatırım Teşvik Belgesi Türü seçmek ve buna göre başvuru yapmak oldukça avantajlıdır. Öncelikle yatırım yapılacak sektör belirlenmeli ve daha sonra hangi ürünün ya da ürünlerin üretileceğine karar verilmelidir. Daha sonra bölgesel gelişmişlik farklılıklarına göre belirlenmiş Yatırım Teşvik Bölgeleri detaylı bir biçimde incelenmelidir. Eğer bir yatırım konuma tam anlamıyla bağımlı değilse yani yakın çevredeki farklı bir il ya da ilçeye doğru hareket etme imkanı varsa daha yüksek destekten yararlanmak için yer seçimi değerlendirilmelidir. Daha sonra üretilecek ürüne yönelik yatırımlar bu bölgede yeterli seviyede destekleniyor ise fizibilite çalışmasında mutlaka yatırım teşviklerinin etkisine de yer verilmelidir. Tüm kriterler dikkate alınarak belirlenen yatırım yerinde uygun bir başvuru yapılarak devlet yardımlarından en yüksek seviyede yararlanmak gerekir. Hedeflenen Yatırım Teşvik Belgesi Türü belirlendikten sonra en yüksek oranda yararlanmak için gerekli çalışma yapılır ve usulüne uygun biçimde başvuru yapılır. Belge temini tamamlandıktan sonra tüm desteklerden maksimum oranda faydalanmak için gerekli altyapı hazırlanmalı ve yatırım boyunca dikkatle kullanılmalıdır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TÜRÜNE GÖRE BAŞVURU YAPMAK

Yatırım Teşvik Belgesi Türüne göre başvuru koşulları da farklılık göstermektedir. Her belge kapsamında yararlanılan destekler arttığı gibi belgenin gereklilikleri ve sorumlulukları da artmaktadır. Bu nedele yüksek destek yoğunluğuna sahip olan bir belgenin temin edilmesi yeterli değildir. Yatırım süresi boyunca dikkatle kullanılması gerekir. Aksi halde faydalanmaktan ziyade zarar getirebilecek bir belgedir. Her adımının mevzuata uygun olarak yürütülmesi, mevzuat hükümlerinin dikkatle incelenmesi ve tüm ayrıntılarıyla uygulanması büyük önem taşımaktadır.

Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi Türünde yapılacak başvurular daha titiz bir çalışma gerektirir. Bu çalışmanın sonucunda da daha fazla destekten ve teşvikten yararlanmak mümkün olacaktır. Buna göre projenin hazırlanması ve başvuru ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulması gerekir. Bu belgeler ve projenin bakanlık tarafından incelenmesi neticesinde uygun görülürse Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi temin edilmesi mümkün olacaktır. Ancak bilinenin aksine belgenin temin edilmesi ile iş tamamlanmış olmaz, aksine başlamış olur. Çok sayıda destek unsurundan yararlanacak şekilde yatırımı tamamlamak için mevzuatın tüm hükümlerine ayrıntılarıyla uyumlu hareket edilmesi gerekir. Aksi halde yararlanılan desteklerden çok daha fazlasının ceza olarak ödenmesi gibi durumlarla da karşılabilebilecektir.

Genel Yatırım Teşvik Belgesi Türünde yapılacak başvurular ise nispeten kısa sürede sonuçlanan ve daha az bilgi ve belge çalışması gerektiren projelerdir. Aynı zamanda bu projelere uygulanan destek unsurları da nispeten düşüktür. Bu kapsamda yararlanılabilecek destekler; KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetidir. Destek unsurları aşağıda ilgili başlık altında detaylı bir biçimde anlatılmıştır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TÜRÜNE GÖRE DESTEK UNSURLARI

Bir önceki başlıkta da aktarıldığı üzere Yatırım Teşvik Belgesi Türlerine göre destek unsurları ve destek yoğunlukları da değişmektedir. Bu kapsamda her bir belge türüne göre yararlanılabilecek destekler de aşağıda liste halinde anlatılmıştır. Buna göre;


  1. Genel Yatırım Teşvik Belgesi Türünde Destek Unsurları: Bu kapsamda Katma Değer Vergisi İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanmaktadır. Ayrıca bunlara ilave olarak belirli yıllar için ve yalnızca imalat sanayi yatırımları için geçerli olmak üzere bina inşaat harcamalarında KDV İadesi uygulaması da bulunmaktadır.
  2. Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi Türünde Destek Unsurları: Bu kapsamda da Katma Değer Vergisi İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanmaktadır. Bunlarla birlikte Vergi İndirimi, SGK Destekleri, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği gibi yatırım yardımları uygulanmaktadır. Ayrıca bunlara ilave olarak bir önceki tür için olduğu gibi, belirli yıllar için ve yalnızca imalat sanayi yatırımları için geçerli olmak üzere bina inşaat harcamalarında KDV İadesi uygulaması da bulunmaktadır.
  3. Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi Türünde Destek Unsurları: Bu belge aslında farklı bir belge değildir. Öncelikli yatırım konuları arasında yer alan konulardan birinde yatırım yapılması halinde yine bölgesel destekler arasında yer alan desteklerden yararlanılır. Ancak farklı olarak yatırımın yapıldığı yere bakılmaksızın tüm il ve ilçeler için bu yatırım konularında yapılacak yatırımlar 5. bölge illerinde yapılıyormuş gibi desteklerden yararlanmaktadır. Bu kapsamdaki yatırımlar için de Katma Değer Vergisi İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanmaktadır. Bunlarla birlikte Vergi İndirimi, SGK Destekleri, Faiz Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi destekleri uygulanır. Ayrıca bunlara ilave olarak yine belirli yıllar için ve yalnızca imalat sanayi yatırımları için geçerli olmak üzere bina inşaat harcamalarında KDV İadesi uygulaması da bulunmaktadır.
  4. Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi Türünde Destek Unsurları: İthalat bağımlılığı yüksek, büyük ölçekli ve katma değerli yatırımların daha fazla desteklenmesi amacıyla çeşitli kriterlere göre değerlendirilmektedir. Uygun görülmesi halinde bu belge kapsamında desteklenmeye başlayan bir yatırım Katma Değer Vergisi İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanmaktadır. Bunlarla birlikte Vergi İndirimi, SGK Destekleri, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği gibi yatırım yardımları uygulanmaktadır. Ayrıca bunlara ilave olarak bina inşaat harcamalarında KDV İadesi uygulaması da bulunmaktadır.

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TÜRLERİNİN BAŞVURU ŞARTLARI

Yatırım Teşvik Belgesi Türüne göre başvuru şartlarının değiştiğine daha önce de belirtilmişti. Yatırımcıların genellikle ilgilendiği kısım destek farklılıkları olmasına rağmen başvuru koşullarındaki farklılıklar da önemlidir. Çünkü bu desteklerden yararlanabilmek için mutlaka başvuru şartlarının da iyi bilinmesi ve yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun için türlerin farklı koşulları başlıklar halinde belirtilmiştir.

- Temel Başvuru Evrak Türleri: SGK borcu olmadığını gösterir yazı, vergi levhası, şirketin kuruluş, iştigal konuları, güncel adresi, son sermaye ve ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri, imza sirküleri gibi firmayı tanıtıcı çeşitli bilgi ve belgeler mutlaka tüm başvurular için gereklidir.

- Özel Başvuru Evrak Türleri: Yatırım türüne göre belirli koşullar altında talep edilen kapasite raporu, SGK tarafından düzenlenen ilave bir yazı ile mevcut çalışan sayısının gösterilmesi gibi çeşitli evraklar gerkemektedir.

- Sektör Özel Başvuru Evrak Türleri: Yatırımın yapılacağı sektöre göre farklı kurumlardan alınması gerekli olan ruhsat, izin, lisans gibi birçok evrak bulunmaktadır. Bu evraklar ile birlikte bunlara göre düzenlenen projenin de sunulması gerekmektedir.

- İleri Başvuru Evrak Türleri: Özellikl stratejik yatırımlar için mutlaka detaylı bir fizibilite çalışması yapılması ve bu bilgilerin bahsedilen raporda yer alması gerekmektedir. Fizibilite çalışması çok kapsamlı bir çalışmadır ve yatırım tüm yönleriyle ele alınır. Stratejik yatırımların düzgün bir biçimde değerlendirilebilmesi için fizibilite çalışmasının da bakanlığa uygun formatta hazırlanması ve sunulması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Türlerine göre en uygun başvuruların yapılması için gerekli çalışmalar uygun biçimde yapılmalı, projelendirme buna göre yapılmalı ve projede yer alan tüm bilgiler de belgelere dayandırılmalıdır. Gerekmesi halinde kapsamlı bir fizibilite çalışması yapılması ve yine bu çalışmada yer alan bilgilerin resmi evraklara dayandırılması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuruları ile ilgili detaylı bilgi almak için ilgili sayfamızı aşağıda yer alan linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

>>> Yatırım Teşvik Belge Başvurusu

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TÜRLERİ 2020

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri 2020 yılında büyük oranda değişikliğe uğramamıştır. Ancak bunlar arasında yer alan Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi Türü artık uygulanmamaya başlamıştır. Bunun dışında kalan Genel, Bölgesel, Öncelikli ve Stratejik sistemler aynen devam etmekte ve bunlarla birlikte Proje Bazlı sistem de uygulanmaktadır.

Diğer taraftan; ytırım teşvik mevzuatı güncel ihtiyaçları karşılamak üzere sık sık değiştirilmektedir. Bu türler uygulanmaya devam ediyor olsa da mevzuatta gerçekleşen birden çok değişiklik neticesinde uygulama usul ve esasları da sürekli olarak değişmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili değişikliklerin sürekli olarak takip edilmesi ve bilgilerin buna göre revize edilmesi gerekir. Sizin için tüm sürecin en güncel bilgiler ile takip edilmesi ve tüm desteklerden eksiksiz bir biçimde yararlanmanız için Merkez Müşavirlik danışmanları sürekli olarak mevzuatı takip eder ve yatırımcılarının ihtiyaçlarına göre gerekli hallerde derhal gerekli adımlar atılır. Yine de güncel gelişmeler ve bilgiler için aşağıda yer alan linkte bulunan sayfamızı da incelemek isteyebilirsiniz.

>>> Yatırım Teşvik Belgesi 2020

 

MERKEZ MÜŞAVİRLİK - YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TÜRLERİ

Kısaca özetlendiğinde; Yatırım Teşvik Belgesi Türleri Genel, Bölgesel, Öncelikli ve Stratejik olarak sınıflandırılabilir. Bunlara ilave olarak Büyük Ölçekli Tür de bulunmakla birlikte artık günümüzde düzenlenmiyor olması nedeniyle güncelliğini de kaybetmiştir. Bunların çok ötesinde bir destek sistemi ve belge türü olan Proje Bazlı ise günümüzde uygulanmaya devam etmektedir.

Merkez Müşavirlik yukarıda aktarılan işlemlerin tamamını deneyimli ve uzman personeli ile yatırımcıların hizmetine sunmakta, yatırımcıların daima en yüksek oranlarda ve en doğru teşviklerden yararlanabilmesini sağlamayı ve tüm bunları en kısa sürede sonuçlandırmayı, tüm sürece ilişkin bilgiyi şeffaflık ilkesi gereği yatırımcı ile açıklıkla paylaşmayı taahhüt eder.

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri ile ilgili sorulara yanıt olması için Merkez Müşavirlik tarafından güncel mevzuat hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Daha detaylı bilgi için lütfen bize danışın.

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TÜRLERİ; NEDİR, NASIL BELİRLENİR VE NASIL UYGULANIR, TEŞVİKLERLE İLGİLİ TÜM SORULARINIZ İÇİN BİZE DANIŞABİLİRSİNİZ.

MERKEZ MÜŞAVİRLİK