Yatırım Teşvik Belgesi Sisteminde Değişiklik

2012/3305 SayILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

Yatırımlarda uygulanan teşvikleri ve Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği, ülkemizde yapılan tüm yatırımlar ve her türlü yatırımcı açısından çok önemli olan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da 21/08/2020 tarihinde çok önemli değişikliker yapılmış ve bunun neticesinde yatırım teşvik belgesi sahibi olan ve teşviklerden yararlanmak isteyen tüm yatırımcılar açısından birçok değişiklik ve güncelleme de bu Karar Değişikliği ile birlikte gündeme gelmiştir. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da yapılan değişiklik ilgili duyurular ve haberler çok geniş kitlelerce merak edilmektedir. Bu nedenle Yatırım Teşvik sisteminde yapılan bu değişiklik ile ilgili detaylı bilgiler ve açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

TEŞVİK SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR

2012/3305 sayılı Yatırım Teşvik Sistemini düzenleyen Karar'da 21/08/2020 tarihinde çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar; 18 sayfa olarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Teşvik sisteminde yapılan değişikliklerin kapsamı; yatırım konularından, asgari sabit yatırım tutarlarına, destek üst limitlerinden, yatırım konularına ve değişen yatırım teşvik bölgelerine kadar çok farklı konulardan oluşmaktadır. Bu sayfada tüm değişiklikler detaylı biçimde aktarılacaktır.

21/08/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2846 sayılı Karar ile Yatırım Teşvik mevzuatında kapsamlı bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler özet olarak şu şekilde sıralanabilir;

1- 01/01/2021 tarihi itibariyle yeni bir bölgesel harita yürürlüğe konulacaktır. Bu kapsamda 263 ilçe bulunduğu bölgenin bir alt bölge desteğinden yararlanabilecektir. Eğer yatırım bu ilçelerin Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) ya da Endüstri Bölgelerinde (EB) yer alıyor ise iki alt bölge desteğinden faydalanabilecektir.

2- Müracaat aşamasında vergi indirimi destek unsuru hakkından feragat eden yatırımcı kendi tercihleri doğrultusunda yatırımın ihtiyaçlarına daha fazla cevap vermesi açısından daha fazla istihdam desteğinden yararlanmayı talep edebilecektir. Bu sayede teşvik sistemine önemli bir esneklik getirilmiş oldu.

3- Orta-Yüksek teknoloji yatırımlara 4. bölge desteği sağlanmasına ilişkin uygulamanın kapsamı genişletildi.

TEŞVİK SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ

Söz konusu Karar ile teşviklerle ilgili çok sayıda değişiklik yapılmış olması nedeniyle her birine ayrı ayrı yürürlüğe giriş tarihleri belirlenmiştir. Karar kapsamında üç farklı yürürlüğe giriş biçimi belirlenmiştir. Bunlar;

- yayımı tarihinde yürürlüğe giriş,

- 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe giriş ve

- 01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giriş.

Bununla ilgili olarak her değişiklik ayrı ayrı açıklanarak yürürlüğe giriş tarihleri de ilgili konuların içerisinde aktarılmaktadır.

ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yatırım Teşvik Sisteminde yapılan bu Karar Değişikliği ile birlikte mevzuatta çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerden bir tanesi de Öncelikli Yatırım konularında yapılan değişikliklerdir. Bu değişiklik ile birlikte Öncelikli Yatırım konularında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

a) "Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar." ifadesi "Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar." şeklinde değiştirilmiştir.

c) "Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotic, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar.)" ifadesi "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD" teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek veya yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları." şeklinde değiştirilmiştir.

j) "EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar." ifadesi "Ek-4'te yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar" hariç olmak üere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar." şeklinde değiştirilmiştir.

ü) "Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları." ifadesi "Çevre İzin ve Lisansı Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar." şeklinde değiştirilmiştir.

z) Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yaılım ve bilişim üretimi yatırımları." ifadesi eklenmiştir.

b) "Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları." ifadesi kaldırılmıştır.

d) "Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç)." ifadesi kaldırılmıştır.

u) "Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları. " ifadesi kaldırılmıştır.

ğ) "(Değişik:RG-13/10/2012-28440) (Değişik:RG-9/5/2014-28995) (Değişik:RG-22/6/2018- 30456) Özelsektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları" ifadesinde yer alan "20 milyon TL tutarındaki" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANACAK YATIRIMLAR

Yatırım Teşvik sisteminde 21/08/2020 tarihli Karar Değişikliği ile birlikte bir alt bölge desteklerinden yararlanacak yatırımların şartlarında da değişiklikler olmuştur. Bu kapsamda yapılan Karar değişiklikleri aşağıda yer almaktadır. Buna göre;

- "İstanbul ilinde organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır." ifadesi eklenmiştir.

" (5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7'de yer alan 1 inci, 2 inci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan desteklerden yararlanır. Ek-7'de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar." ifadesi eklenmiştir.

YATIRIM TEŞVİK BÖLGELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yatırım Teşvik sistemi temel olarak bölgesel gelişmişlik düzeyindeki farklılığa dayalı kurgulanmıştır. Yani yatırımın yapıldığı il çok önemlidir. Bu değişiklik ile birlikte artık sadece il değil yatırımın yapıldığı ilçe de çok büyük önem taşımaktadır. Çeşitli illerin bazı ilçeleri, yine gelişmişlik farkı esasına göre bir alt bölge desteğinden yararlanacaktır. Önceden Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) veya Endüstri Bölgelerinde (EB) yapılan yatırımların bir alt bölge desteğinden yararlandığı gibi artık aynı ile bağlı bir ilçe bir alt bölge desteğinden yararlanacaktır.

Yeni Yatırım Teşvik Bölgeleri ile ilgili akıllara önemli bir soru gelmektedir. Hem alt bölge desteğinden yararlanacak ilçede hem de Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yatırımlar nasıl bir sistemde teşvik edilecektir. Bu sorunun cevabı ise çeşitli koşullar altında 2 alt bölge desteğinden yararlanılabilecek olmasıdır. Mevzuatın diğer hükümlerine uygun olması kaydıyla iki alt bölge desteğinden yararlanılması da mümkündür.

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER - YENİ/2020

21/08/2020 tarihinde yapılan Karar Değişikliği sonrasında Yatırım Teşvik Sisteminde yapılan en önemli değişikliklerden biri de bölgelerin yeniden düzenlenmesidir. Bu kapsamda yeniden düzenlenen haliyle Yatırım Teşvik Bölgeleri şu şekilde belirlenmiştir;

- 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ

- 2. Bölge: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Sakarya, Yalova

- 3. Bölge: Adana, Burdur, Düzce, Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, Kütahya, Mersin, Samsun, Trabzon, Rize, Uşak, Zonguldak

- 4. Bölge: Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Sivas

- 5. Bölge: Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat

- 6. Bölge: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri

Yeni Yatırım Teşvik Bölgeleri çok önemli bir konu olması nedeniyle detaylı biçimde incelenmiş ve anlatılmıştır. Konu ile ilgili ayrı bir sayfamız bulunmakta olup, söz konusu sayfayı incelemek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

>>> Yeni Yatırım Teşvik Bölgeleri 2020

BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANACAK İLÇELER

Yatırım Teşvik sisteminin bugüne kadar süregelen il bazlı yapısı 21/08/2020 tarihli Karar Değişikliği ile birlikte değişmiştir. Bu değişiklik ile birlikte bazı illerin birçok ilçesinde yapılan yatırımlar bir alt bölge desteğinden yararlanmaktadır. Bu kapsamda yer alan il ve ilçeler şu şekildedir;

- Ankara: Çamlıdere, Bala, Haymana
- Adana: Yumurtalık, İmamoğlu, Karataş, Karaisalı, Tufanbeyli, Aladağ, Feke, Saimbeyli
- Afyonkarahisar: Kızılören, İhsaniye, Bayat, Sinanpaşa, Hocalar, Çobanlar
- Aksaray: Ortaköy, Sarıyahşi, Eskil, Ağaçören, Güzelyurt, Gülağaç
- Amasya: Göynücek, Hamamözü
- Antalya: Gündoğmuş
- Aydın: Kuyucak, Germencik, Karacasu, Sultanhisar, Köşk, Buharkent, Yenipazar, İncirliova, Bozdoğan, Koçarlı, Karpuzlu
- Balıkesir: Savaştepe, Dursunbey, Sındırgı, Havran, Kepsut, İvrindi, Balya
- Bartın: Kurucaşile
- Bilecik: Gölpazarı, İnhisar, Yenipazar
- Bolu: Yeniçağa, Mudurnu, Göynük, Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan
- Burdur: Kemer, Ağlasun, Cavdır, Çeltikçi, Yeşilova, Altınyayla
- Bursa: Harmancık, Keles, Büyükorhan
- Çanakkale: Bayramiç, Yenice
- Çankırı: Bayramören
- Çorum: Ortaköy, Boğazkale, Uğurludağ, Mecitözü, Bayat, Laçin
- Denizli: Babadağ, Kale, Beyağaç, Baklan, Güney, Çameli
- Düzce: Çilimli, Kaynaşlı, Cumayeri, Gölyaka, Yığılca
- Edirne: Enez, İpsala, Meriç, Lalapaşa
- Elazığ: Kovancılar, Karakocan, Alacakaya, Maden, Palu, Baskil, Sivrice, Arıcak
- Erzincan: Otlukbeli, Tercan, Çayırlı
- Erzurum: Horasan, Hınıs, Şenkaya, Çat, Köprüköy, Tekman, Karaçoban, Karayazı
- Eskişehir: Alpu, Günyüzü, Han
- Gaziantep: Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Nurdağı, Karkamış, Araban, Yavuzeli
- Hatay: Arsuz, Reyhanlı, Yayladağı, Hassa, Kumlu, Altınözü
- Isparta: Şarkikaraağaç, Aksu, Gelendost, Sütçüler
- İzmir: Bayındır, Beydağ, Kiraz
- Karabük: Eskipazar, Yenice, Ovacık, Eflani
- Karaman: Kazımkarabekir, Başyayla, Sarıveliler, Ayrancı
- Kastamonu: Daday, Cide, İhsangazi, Hanönü, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar, Doğanyurt
- Kayseri: İncesu, Felahiye, Yahyalı, Bunyan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Sarız, Akkışla
- Kırıkkale: Karakeçili, Delice, Keskin, Sulakyurt, Balışeyh, Çelebi
- Kırklareli: Demirköy, Pehlivanköy, Kofçaz
- Kırşehir: Akpınar, Çiçekdağı, Boztepe, Akçakent
- Kilis: Musabeyli, Polateli
- Konya: Kulu, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Hüyük, Kadınhanı, Doğanhisar, Tuzlukçu, Yalıhöyük, Bozkır, Derebucak, Altınekin, Çeltik, Yunak, Derbent, Halkapınar, Emirgazi
- Kütahya: Domaniç, Hisarcık, Şaphane, Pazarlar, Dumlupınar, Altıntaş, Çavdarhisar, Aslanapa
- Malatya: Hekimhan, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Doğanyol, Arguvan, Kuluncak, Kale, Pütürge
- Manisa: Saruhanlı, Köprübaşı, Ahmetli, Gölmarmara, Selendi
- Mersin: Aydıncık, Mut, Gülnar
- Muğla: Seydikemer
- Nevşehir: Derinkuyu, Acıgöl
- Niğde: Altunhisar, Çiftlik
- Osmaniye: Sumbas
- Rize: Hemşin, Güneysu, İyidere, Derepazarı, İkizdere, Kalkandere, Çamlıhemşin
- Sakarya: Kaynarca, Ferizli, Karapürçek, Taraklı
- Samsun: Kavak, Havza, Alacam, Yakakent, Vezirköprü, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık
- Sinop: Dikmen
- Sivas: Akıncılar, Zara, Gölova, Kangal, Ulaş, Altınyayla, Hafik, Yıldızeli, Koyulhisar
- Trabzon: Çarşıbaşı, Araklı, Şalpazar, Dernekpazarı, Tonya, Köprübaşı, Hayrat, Düzköy
- Uşak: Banaz, Karahallı, Sivaslı
- Yozgat: Aydıncık
- Zonguldak: Kilimli, Gökçebey

TEŞVİK SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK YASAL DAYANAK

Yasal Dayanak: 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Teşvik Sisteminde Değişiklik Yapan Karar: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Resmi Gazete Tarihi: 21 Ağusto 2020 Cuma

Resmi Gazete Sayısı: 31220

Cumhurbaşkanı Kararı Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe

Cumhurbaşkanı Kararı Sayısı: 2846

Yatırım Teşvik sisteminde ve yatırım teşvik uygulamalarında değişiklik yapan Karar'ın tam metnine ulaşmak ve Resmi Gazete'de incelemek için aşağıda yer alan linki kullanabilirsiniz.

>>> Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

DUYURU/HABER: TEŞVİK UYGULAMALARINDA ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

21 Ağustos 2020 tarihinde teşvik sisteminde ve teşvik uygulamalarında çok önemli değişiklikler yapıldı. Merkez Müşavirlik web sayfamızda yer alan haberler ve duyurular kısımlarını sürekli takip ederek teşvikler ile ilgili en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz. Mevzuatta yapılan değişiklikler ile birlikte lehe gelen hükümler tüm yatırımcılar adına Merkez Müşavirlik tarafından takip edilir ve yatırımcıların yararlanması için gerekli tüm adımlar derhal atılır. Merkez Müşavirlik mevzuat değişiklikleri, uygulama değişiklikleri ya da sistem değişikliklerinin tamamını yatırımcılar adına takip eder. Teşvik sisteminde yapılan değişikliklere dair duyurular ve haberler için daima web sitemizi takip edin ya da bize aklınıza takılan tüm konularda bize danışın.