imalat sanayiine yönelik yatırımlarda kdv iadesi 2020

İMALAT SANAYİ YATIRIMLARINDA EK TEŞVİKLER - KDV İADESİ 2020

Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılar Bina İnşaat Harcamaları için Katma Değer Kanununa ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara göre KDV istisnasından yararlanamamaktadır. Fakat 2019 yılı boyunca imalat sanayisine yönelik yapılan yatırımlarda, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen Bina İnşaat Harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmekteydi. Yani Yatırım Teşvik Belgesi sahibi olan bir yatırımcı eğer imalat sanayiinde faaliyette ise 2019 yılı içerisinde yapılan Bina İnşaat Harcamaları için KDV (Katma Değer Vergisi) iadesinden yararlanabilmekteydi.

- İmalat sanayiine yönelik yatırımlarda KDV İadesi uygulaması 2020 ve 2021 yıllarında da devam edecek mi ?

Yatırımcılar tarafından sıklıkla sorulan bir soru olan bina inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulamasının 2020 ve 2021 yıllarında da devam edip etmeyeceği hususu 30/12/2019 tarihinde Resmş Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile cevaplanmış oldu. Bu karar ile birlikte imalat sanayiine yönelk yatırımlarda, bir önceki yıl için uygulandığı gibi, yine ilave teşvik sağlanmış oldu. Bu sayede 2020 yılı içerisinde ve 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek imalat sanayisinde faaliyet gösteren yatırımlarda bina inşaat harcamaları yine KDV iadesi ek teşviğinden yararlanma imkanı da sağlanmış olmaktadır..

Bina inşaat harcamalarında KDV İadesi teşviğinden yararlanabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle Yatırım Teşvik Belgesi sahibi olmak ve belgenin sektörünün İmalat olması yani yatırımın imalat sanayiine yönelik olması gerekmektedir.

-İmalat Sanayi hangi US-97 kodlarını kapsamaktadır ?

İmalat sanayiine yönelik Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar KDV iadesinden yararlanmaktadır. Bu ilave teşvik US-97 kodlarından 15-37 kod numaralarına sahip sektörlerde faaliyet gösteren yatırımlar için düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerini kapsamaktadır.

 

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırımlarda KDV İadesi Ek Teşviğine İlişkin 30/12/2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29/12/2019 tarihli ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı içeriği aşağıda yer almaktadır.

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1950

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinin uygulanma süreleri hakkında ekl Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 32/A ve geçici 9uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

29/12/2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

29/12/2019 TARİHLİ VE 1950 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici 37 nci maddesi, mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanır.

MADDE 2- (1) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşik belgeleri kapsamında, 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bu Karar'a ait Resmi Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayın.

İmalat sanayiine yönelik yatırımlarda uygulanan ek teşviklerden ve desteklerden biri olan bina inşaat harcamalarında katma değer vergisi iadesine yönelik uygulama 2019 yılında uygulanmış, 2020 yılında uygulanmakta ve 2021 yılında da uygulanacaktır. İmalat sanayiine yönelik KDV iadesi 2020 teşviği uygulanması ile ilgili sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.