E-TUYS Yetkilendirme

E-TUYS YETKİLENDİRME

E-TUYS Yetkilendirme, Yatırım Teşvik Belgesi almak ve devlet desteklerinden yararlanmak isteyen tüm yatırımcıların ilk yapması gereken işlemdir. Şirket çalışanı, şirketin sahibi veya danışman fark etmeksizin başvuruyu hazırlayıp onaya sunacak ve yatırım dönemi boyunca tüm süreçleri yönetecek olan kişinin mutlaka yetki alması gerekmektedir. Bu işlemin yapılması için gereken koşullar ve belgeler mevzuatta açıkça yer almaktadır. Yetkilendirmeye esas teşkil eden en önemli evrak taahhütname olup, bu evrak mutlaka noter onaylı olmalıdır. Gereken diğer evraklarlar birlikte bakanlığa iletilen başvurular değerlendirilmekte ve 1-5 gün içerisinde E-TUYS Yetkilendirme işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

E-TUYS SİSTEMİNDE YETKİLENDİRME

E-TUYS: Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemidir. Bu sistem ile teşvik uygulamaları ve yabancı sermayeli şirketleri işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sistem hem hız hem de kolaylık getirirken, başvuruların eksiksiz ve doğru yapılmasının önemini çok daha fazla artırmaktadır. Bu işlemlerin yapılması için öncelikle E-TUYS sistemi üzerinde işlem yapabilme yetkisinin verilmesi gereklidir yani E-TUYS Yetkilendirme işleminin yapılması gerekir. E-TUYS Yetkilendirme yapmak için şunlar gereklidir,

 

E-TUYS YETKİLENDİRME EVRAKLARI

E-TUYS Yetkilendirme işlemi Yatırım Teşvik Belgesi başvuru yapılması için gerekli olan bir işlemdir ve teşvik belge başvurusundan daha önce yapılması gerekir. E-TUYS Yetkilendirme için öncelikle Nitelikli Elektronik Sertifika yani elektronik imza sahibi olmanı gerekmektedir.

E-TUYS Yetkilendirme Evrakları;

1- Dilekçe

2- İmza sirküleri

3- Taahhütname

4- Kullanıcı Yetkilendirme Formu

 

KEP ADRESİ İLE E-TUYS YETKİLENDİRME BAŞVURULARI

16/10/2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında belirtildiği üzere E-TUYS Yetkilendirme işlemleri bu tarih itibariyla "KEP Adresleri" aracılığıyla yapılacaktır. Bu değişiklik neticesinde daha önce evrakların fiziksel olarak Bakanlık evrak birimine teslim edilmesi zorunluluğu da ortadan kalmıştır. E-TUYS sistemi tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Bu sistem ile ilgili E-TUYS Yetkilendirme İşlemleri de benzer şekilde elektronik ortamda "KEP Adresleri" kullanılarak yapılmaya başlamıştır. Kısaca; yayımı tarihinde yürürlüpe giren tebliğ değişikliği neticesinde; 16/10/2020 tarihi itibariyle E-TUYS Yetkilendirme İşlemleri yatırımcının "KEP Adresi" aracılığıyla tamamlanacaktır.

E-TUYS YETKİLENDİRME İÇİN KULLANILACAK KEP ADRESİ NEDİR

E-TUYS Yetkilendirme ve Azil işlemleri için kullanılması gereken bakanlık resmi KEP Adresi şudur; "sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr"

KEP: Kayıtlı Elektronik Posta anlamına gelmektedir. Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) aracılığıyla temin edecekleri KEP adresleri üzerinden yetkilendirme başvuruları yapılacaktır.

>>> E-TUYS Yetkilendirme Tebliğ Değişikliği ile ilgili duyuru metnine ulaşmak için lütfen tıklayın.

 

KEP ADRESİ İLE E-TUYS YETKİLENDİRMENİN İPTAL EDİLMESİ

Önceden verilen E-TUYS Yetkisinin azledilmesi için noter onaylı bir Azilname ve azil dilekçesi düzenlenmesi ve bu belgelerin Bakalık evrak birimine iletilmesi gerekiyordu. 16/10/2020 tarihli Tebliğ Değişikliği neticesinde söz konusu yetkinin iptal edilmesi için gerekli olan azil işlemi de "KEP Adresi" aracılığıyla yapılmaktadır. Kısaca; E-TUYS Yetki İptali ve Azil işlemleri için de "KEP Adresi" kullanımı gerekmektedir.

Bunun için tüm yatırımcıların bir "KEP Adresi" temin etmeleri gerekmektedir.

 

KEP ADRESİ İLE YAPILACAK İŞLEMLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Değişen E-TUYS Yetkilendirme sistemi ile birlikte dikkat edilmesi gereken ilave hususlar da hayatımıza girmektedir. Bunlar aşağıda maddeler halinde aktarılmıştır.

1- İbraz edilmesi zorunlu olan yetkilendirme evraklarından (Noter onaylı taahhütname, dilekçe, kullanıcı yetkilendirme formu ve imza sirküleri) tamamı daha önce olduğu gibi hazırlanmalıdır. Başvuru sahibine ait olan geçerli bir e-imza sertifikası (nitelikli elektronik sertifika) ile giriş yapılarak bakanlık ilgili birimine (sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr) yatırımcıya ait olan bir KEP adresi kullanılarak iletilmesi gerekmektedir.

2- KEP ile gönderilmesi gereken tüm başvurular, KEP ileti gönderim türü olan e-yazışma paketi (eyp) kullanılarak gönderilmelidir. Standart gönderimler kabul edilmeyecektir.

3- KEP kullanılarak gönderilen başvurulara ait dokümanların uzantılarının mutlaka PDF olması ve tüm eklerin tek tek gönderilmesi gerekmektedir. PDF formatı haricinde herhangi bir ek gönderilmemesi gerekmektedir. Ayrıca mutlaka her bir ekin tek başına bir PDF dosyası olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

4- Tüm belgelerin orijinal kopyalarının 10 yıl süreyle yatırımcı tarafından saklanma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu konuya özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

5- KEP üzerinden gönderilen başvurularda evrak giriş tarihi, KEP iletisinin mevzuatta belirtilen başvuru mercii tarafından evrak kayıt sistemine alındığı ve resmi tarih/sayı verildiği tarihtir. KEP bildiriminin gönderim tarihi evrak giriş tarihi olarak dikkate alınmayacaktır.

6- İmza sirküleriyle birlikte iletilen tüm belgeler incelenir, başvuruda eksiklik tespit edilir ise e-posta yoluyla bilgilendirme yapılır.

7- Bu kriterleri taşımayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacaktır.

Bu nedenle tüm E-TUYS Yetkilendirme veya Azil işlemleri için mutlaka bu kriterlere uygun hareket edilmeli ve doğru KEP Adresleri kullanılarak usulüne uygun bir biçimde başvurular yapılmalıdır.

 

E-TUYS YETKİLENDİRME AMACI

Yatırımcılar adına teşvik uygulamaları ve yabancı sermayeli şirketleri işlemlerini yürütmesi planlanan kişi ya da kuruluşların E-TUYS Yetkilendirmelerinin yapılması gerekir. Bu sayede yatırımcı adına gerekli tüm işlemler elektronik ortamda hızlı ve etkin biçimde yetkilendirilmiş kişiler tarafından yürütülebilmektedir. Yetkilendirme işleminin amacı elektronik sistem üzerinde yetkisiz kişilerin yatırımcı adına işlem yapmalarını engellemek ve bu sayede yatırımcıları olası problemlerle karşı karşıya kalmalarını engellemektir.

 

E-TUYS YETKİLENDİRMENİN YASAL DAYANAĞI

31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımların Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği" adlı Tebliğ yayımlanmış ve yetkilendirme işlemleri bu Tebliğ'de belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmektedir. E-TUYS Yetkilendirme işlemlerini yasal dayanağını da söz konusu Tebliğ oluşturmaktadır.

 

E-TUYS YETKİLENDİRME TEBLİĞİ

E-TUYS Yetkilendirme Tebliği işlmlerinin yasal dayanağını oluşturan 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımların Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği" adlı Tebliğ yayımlanmış ve bu Tebliğ'e aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

E-TUYS Yetkilendirme Tebliğ. Yatırımların Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

 

E-TUYS YETKİLENDİRME BAŞVURUSU

E-TUYS Sistemi üzerinden yetkilendirme yapılabilmesi için Tebliğ'de de belirtilmiş evraklarla birlikte Genel Müdürlüğe E-TUYS Yetkilendirme Başvurusu yapılması gerekmektedir. Bunun için gerekli bazı evraklar bulunmaktadır. E-TUYS Yetkilendirme Başvurusu için gerekli evraklar ve E-TUYS Yetkilendirme Adımları şu şekildedir;

1- Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmış yetkilendirmeye ilişkin dilekçe

2- Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerin yer aldığı ve yetki kullanım şeklinin açıkça görüldüğü imza sirküleri aslı ya da noter onaylı sureti

3- Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir).

4- Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.

E-TUYS Yetkilendirme Başvurusunun bu kısımda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte fiziksel olarak yani bu belgelerin çıktıları alınarak veya ıslak imzalı asılları kullanılarak başvurular posta ile yapılmalıdır. E-TUYS Yetkilendirme işlemi sonuçlandığında ise artık nitelikli elektronik sertifika sahibi olan (elektronik imza) ve yetkilendirilen kişi ya da kişiler artık E-TUYS Yetkilendirme yapılmış firmalar için başvuru yapma yetkisine sahiptir. Bu adımdan sonra tüm işlemlerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi gerekmektedir. Buradan anlaşıldığı üzere belirtilen evraklar ile birlikte eksiksiz bir başvurunun Genel Müdürlüğe yapılması ve işlemlerin yetkilendirilmiş kişilerin nitelikli elektronik imza veya sertifika ile imzalı olarak işlemleri yürütmesi gerekmektedir.

 

E-TUYS YETKİLENDİRME SÜRESİ

E-TUYS Yetkilendirme Süresi Genel Müdürlüğe verilecek olan taahhütname ile sınırlandırılmaktadır. Yatırımcılar bu sayede yetkilendirme süresini kontrol edebilmektedir. Ancak yine de gerekli hallerde yetkilendirmenin süresi uzatılabilmektedir. Süre uzatım talebind bulunmak için her kişi için (yetkilendirilmesi talep edile her kişi için ayrı ayrı) yeniden E-TUYS Taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu düzenlenir ve bu belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurulur. Diğer belirtilen belgeler süre uzatımı için aranmaz ancak daha önce snulmuş olan belgelerde herhangi bir değişiklik olmuş ise söz konusu belgelerin yenilenmesi zorunludur.

E-TUYS Yetkilendirme işlemi ile ilgili olan E-TUYS Taahhütname konusunu da okumanızı tavsiye ederiz. E-TUYS Taahhütname sayfası için aşağıdaki linke tıklayın;

>>> E-TUYS Taahhütname

 

E-TUYS YETKİLENDİRME İPTALİ

E-TUYS kapsamında verilen yetkinin iptal edilmesi de mümkündür. Yatırımcıların başvurusu üzerine yetkilendirme iptal edilebilir. E-TUYS Yetkilendirme işleminin iptali için noter tarafından düzenlenmiş azilname gereklidir. Bu azilnamenin örneği bakanlık E-TUYS uygulamaları sayfasında bulunmaktadır.

Bununla birlikte, daha önce yapılmış olan yetkilendirme işleminin iptalini gerçekleştirmek ve gerekli tüm diğer konularda destek almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

 

E-TUYS YETKİLENDİRME VE MERKEZ MÜŞAVİRLİK

E-TUYS Yetkilendirme işlemi ile bizi yetkilendirmeniz durumundan yatırımın tüm aşamalarında E-TUYS ile ilgili gerekli tüm işlemler sizin adınıza tarafımızca yürütülmektedir ve tüm sorumluluk Merkez Müşavirlik tarafından üstlenilmektedir. E-TUYS elektronik ortamda yürütülen ve başvuruların hatasız, eksiksiz ve mevzuata tam uyumlu biçimde yapılması ve düzenli kontrol edilmesi gereken bir sistemdir. E-TUYS ile ilgili tüm işlemlerde Merkez Müşavirlik size en doğru ve en güncel bilgiyi sunmayı taahhüt eder. E-TUYS Yetkilendirme için siz de Merkez Müşavirlik uzmanlarına güvenin, hata yapmayın.

 

 

%100 GÜVENLİ, EKSİKSİZ VE EN DOĞRU E-TUYS UYGULAMaLARI İÇİN BİZE DANIŞIN

MERKEZ MÜŞAVİRLİK