E-TUYS Yetkilendirme Tebliğinde Önemli Değişiklik

E-TUYS YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılar ve söz konusu belgeyi almak isteyen yatırımcılar tüm işlemler için E-TUYS sistemini kullanmaktadır. Bu sistem üzerinde işlem yapılabilmesi için öncelikle yetkilendirme işlemi yapılması gereklidir. Bunun için birkaç evrak ile birlikte bakanlığa başvuru yapılması ve bakanlığın söz konusu yetkiyi tanımlaması gerekmektedir. Bu işleme de E-TUYS Yetkilendirme işlemi denir. 16/10/2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ" ile birlikte bu konuyla ilgili çeşitli usul ve esaslar değiştirilmiştir.

- E-TUYS Yetkilendirmeleri Nasıl Yapılacak ?

Bilindiği üzere 02/07/2018 tarihi itibariyle Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm iş ve işlemler E-TUYS sistemi kullanılarak yapılmaktaydı. Bu işlemlerin yapılabilmesi için de ilk adım olarak bir yetki alınması gerekmekteydi. Bu yetkinin alınması için gerekli belgeler hazırlandıktan sonra Bakanlık evrak birimine elden ya da posta yoluyla teslim edilmekteydi. Bu şekilde değerlendirmeye alınan başvurular sonuçlandırılmaktaydı. Yetkilendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından E-TUYS sisteminde yatırımcı ya da yetkilendirdiği kişi kolaylıkla elektronik ortamda başvuru yapmakta ve tüm işlemleri yine elektronik ortamda yürütmekteydi.

E-TUYS sisteminin işleyişi yine aynı şekilde yetkilendirilen kişiler aracılığıyla elektronik ortamda devam etmektedir. Bu işlemler için herhangi bir değişiklik olmadığı gibi yine yetkilendirme ihtiyacı da bulunmaktadır. Öte yandan, yetkilendirme başvurularının şeklinde önemli bir değişiklik yapılmıştır.

-E-TUYS Yetkilendirme Tebliği Değişikliği Nedir ?

E-TUYS Yetkilendirme Tebliği Değişikliği ile birlikte önceden posta yoluyla ya da elden ulaştırılan belgeler artık yatırımcının KEP adresleri üzerinden gönderilecektir. Yani E-TUYS adlı elektronik sistemde işlem yapılabilmesi için gerekli olan yetkilendirme işlemi de benzer şekilde elektronik ortam da yapılacaktır. Yatırımcıların öncelikle bir KEP adresine sahip olmaları gerekmektedir. Ardından sahip oldukları bu KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adreslerini kullanarak yetkilendirme işlemlerini yapabileceklerdir.

-KEP Adresi Nedir ?

KEP Adresi ya da Kayıtlı Elektronik Posta Adresi; şirketlerin ya da şahısların hukuki yazışmalarını güvence altına alan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde alıcı ve gönderici kimlikleri tespit edilir ve kayıt altına alınır. Benzer şekilde gönderilen içeriğin değiştirilmemesi de sağlanır. Bu özellikleri sayesinde KEP ile yazışma güvenli hale gelir. Birçok alanda kullanıla KEP adresleri ile birlikte artık E-TUYS Yetkilendirme işlemi de yapılabilecektir.

- E-TUYS Yetkilendirme İptali Nasıl Yapılır ?

E-TUYS Yetkilendirme KEP Adresleri üzerinden yapıldığı gibi yetkilendirmenin iptal edilmesi için gerekli olan başvuru yani azil başvurusu da KEP Adresleri kullanılarak yapılacaktır.

 

E-TUYS Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 16/10/2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ aşağıda sunulmaktadır.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA

YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 1 inci maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 387 nci ve 393 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığını,” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

ı) Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS): 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idareyi,

i) KEP hesabı: Orijinal ileti gönderme ve alma ile KEP iletisi alma yeteneğine sahip KEP sisteminde oluşturulan elektronik posta hesabını,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Nitelikli elektronik sertifika ve kayıtlı elektronik posta hesabı temini

MADDE 4 – (1) Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya, yatırımcılar kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından temin edilecek kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olmak zorundadır.

(2) Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar ve kayıtlı elektronik posta hesapları E-TUYS için kullanılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir:

a) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce hazırlanmış müracaat dilekçesi,

b) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneği,

c) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütname (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir). Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri) için taahhütnamenin noterde düzenlenmiş olması şartı aranmaz.

ç) Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.”

“(4) Kullanıcıların sertifikalarını ve yatırımcıların KEP hesaplarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika veya KEP hesabı temin edilmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapılması gerekmez.”

“(5) Yatırımcılar başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdürler.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaatta bulunması gerekir.” ibaresi “Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “belgelerle Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru üzerine” ibaresi “belgelerin Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesini müteakip” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Kullanıcının yetkisi, yatırımcının noter tarafından düzenlenmiş azilnameyi Genel Müdürlük KEP adresine göndermesini müteakip iptal edilir. Başvuruda, yatırımcıyı temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yatırımcının vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, yatırımcı söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlükçe yatırımcının önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilir. Yeni vergi numaralı yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi için 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir.

(3) Faaliyetine son veren veya verilen yatırımcı söz konusu durumu tevsik eden belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlük yatırımcının bilgisini güncelleyerek kullanıcı yetkilerini iptal eder.

(4) Yatırımcı veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS’ ta güncellenir veya Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) E-TUYS üzerinden yapılacak tüm işlemler için gerekli olan başvuru evrakları, Bakanlık internet sitesinde yayınlanacak usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yetkilendirme başvuruları için geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yetkilendirme başvuruları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğr'e ait Resmi Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayın.

E-TUYS Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'e yönelik uygulama yayımı tarihi olan 16/10/2020 tarihinde yüürlüğe girmiş olup, bundan sonra yapılacak başvurular için geçerli olacaktır. Bu nedenle artık yatırımcıların mutlaka bir KEP Adresine sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. E-TUYS Yetkilendirme ile ilgili detaylı bilgi almak için ilgili sayfamızı buraya tıklayarak ziyaret edebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Yine de sorularınız olması halinde Merkez Müşavirlik uzmaları size her zaman yardımcı olacaktır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait olan KEP Adresini öğrenmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

>>> T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KEP Adresi